ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za meÄ‘unarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Faegore Shakashakar
Country: South Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 4 November 2016
Pages: 136
PDF File Size: 19.69 Mb
ePub File Size: 7.46 Mb
ISBN: 837-8-40213-985-3
Downloads: 20967
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kakus

Ova je razlicitost u pravilu posljedica tradicije kao i pravnog i ekonomskog okruzenja pojedine zemlje. Priznavanje prihoda U mnogo slucajeva postoje politike neprikladnog priznavanja prihoda vezane za postupanje s kamatom na problematicnoj aktivi iii suspendiranje kamala.

Poravnanja mora osigurati ispravno podmirenje transakcija izvrsenih na strani upravijanja portfeijem i financiranja u riznici. Na koji se nacin kreditnim rizikom upravlja u banci?

Branding/Logomark

Rjesenje potpune naknade, f. Izazov dodatno komplicira Cinjenica da se bitni investicijski podaci obicno moraju izvlaciti iz mnostva razliCitih sustava, a malo sustava nudi izvjesca koja bi se mogla opisati kao lako razumljiva- sto dovodi do toga da se neka izvjesca moraju pripremati rucno, uz prisutni rizik ugrozavanja cjelovitosti podataka.

Neprimjereno ponasanje od strane zaposienika npr. Dodatni kvantitativni i kvalitativni podaci Praksa prikazivanja ne prelazi tradicionalna financijska izvjesca kako bi ukljucila pruzanje drugih kvantitativnih i kvalitativnih podataka, kao sto su vlasnicka struktura neke banke, koncentracija rizika te pojedinosti politike i prakse upravljanja rizicima. Koliko su financijsko izvjesCivanje i informaticki sustavi pouzdani? Koje aktivne planove imate kako bi osigurali da ce se reforme odrzati?

Zu na gospodarstva zemalja u razvoju. Opisite glavne kreditne proizvode koje banka nudi.

Tko su vanjski revizori banke i koliko dugo oni revidiraju financijska izvjesca? Opisite svoju metodologiju za utvrdivanje potrebne razine rezerviranja. U mnogim zemljama, bankovni propisi traze da vanjsku reviziju banke provode s dovoljno strucnosti i koji zadovoljavaju odredene standarde kvalitete. Kod bavljenja sustavnim pitanjima, kljucna je briga nadzomih vlasti pozabaviti se pitanjima povjerenja u financijski sustav i sirenje toga na inace zdrave banke.

  JONATHAN FINEBERG ART SINCE 1940 PDF

Propast nekoliko velikih, medunarodno aktivnih banaka potakla je izdavanje minimalnih standarda nadziranja takvih skupina od strane Baselskog odbora za nadzor banaka. ZiSni i valutni rizik Upravljanje novcanim sredstvima Upravljanje aktivom i pasivom: Obveze bi se po sredstvima agenta trebale vezati za portfelje aktive koji predstavljaju koristenje sredstava kako bi se potrosacima pomoglo u donosenju investicijskih odluka.

In case of any discrepancies, the original language will govern. Preg1ed funkcija riznice 9. Vodite rasprave o uzajamnom djelovanju menadzmenta banke i zaposlenika u svrhu postizanja ciljeva banke.

Neizravni je manje skup sto se tice nadzomih resursa.

Credit Policies and Credit Assessment

Vazno je da pracenje pridr: Opisite suradnju izmedu uprave banke i odbora za utvrdivanje politike banke, odgovornosti za utvrdivanje politike i ciljeva banke, dodjelu ovlastenja i odgovornosti, unutrasnjih sustava i postupaka pregleda rezultata rada te provjeru pouzdanosti. Ostali troskovi i kamate vezane za nedepozitne pozajmice npr. Racun dobiti morao hi grupirati prihode i rashode po prirodi te prikazati iznose glavnih vrsta prihoda i rashoda.

Sazmite kljucne komentare revizije, po kategorijama, u najnovijem izvjescu unutrasnje revizije. N adzoma tijela obicno izdaju propise koji se odnose na sustave unutrasnjega nadzora u bankama s ciljem uspostavljanja odredenih osnovnih nacela za sustav i kvalitetu nadzoru koje primjenjuju banke. Snaga profita Podatak o nekamatnim prihodima ne moze se prepoznati preko normalnog kamatnog prihoda i operativnih troskova. Temelji li amaliza trai: Investicije i upravljanje novcanim tijekom. Osnove upravljackog racunovodstva, L.

Koliko se cesto ogranicenja revidiraju? Iznosi izdvojeni za gubitke po zajmovima i predujmima preko riziicima iznad normalno izracunatih rezerviranja prikazuju se kao sredstva zadrzane dobiti. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Koji su instrumenti iii pravni bankovni, raspolozivi da bi se osiguralo dace zajmoprimatelji otplatiti svoje zajmove banci; takoder opisite mehanime pravne naplate, ovrhe i ponovnog vracanja u posjed kolaterala te prijenosa zakonskih prava.

Slicne se politike mogu prenositi, ali funkcioniraju na razliCite naCine ovisno o strukturi, financijskim uvjetima i dinamici hankovnog sustava i trzista.

  ANTECHRISTA DEUTSCH PDF

ViewInside – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Nadalje, neophodno je utvrditi koliko se rizika moze dopustiti vanjskim upraviteljima u odnosu na standard. Trazeno prikazivanje u financijskim izvjescima, po kategorijama rizika, prema MRS-ovima 3. Nacela opisana u ovoj publikaciji nude alat za sveobuhvatnu neizravnu analizu banaka. Ukoliko da, imenujte te odredbe. Zdrav sustav evidentiranja trebao bi pratiti transakcije na temelju datuma obavljanja odredenog posla i trebao bi evidentirati sve dokumentirajuce podatke.

Neki su donositelji propisa sastavili statisticke modele na temelju drugih varijabli. Koriste li se podaci temeljeni na riziku da bi se osiguralo da postoje postupci zastitite aktive i deponenata kao i da se osigura cjelovitost podataka? Obicno predvida dnevno izvijescivanje o rizicima menadzera portfelja kako bi im se pomoglo prilikom odlucivanja u svezi s odgovornostima upravljanja portfeljem te kao podrska periodicnom preispitivanju standarda.

Medutim, tijela nadlezna za reguliranje hankovnog sustava ohicno su usko povezana s mnogim kljucnim vidovima poslovnog okruzenja odredene hanke.

Osim zahtjeva drugih MRS-ova, bilanca stanja iii biljeske ukljucuju sljedecu aktivu: Ulaganja- dugorocni interesi u drugim subjektima a ulaganja kapitala u financijskim posrednicima b ostala ulaganja kapitala u nefinancijske upravvljanje c ostala ulaganja 7. Financijski konglomerati mogu biti razliCitog oblika i struktumih svojstava sto odrazava promjenjiva zakonodavstva i tradicije. Opseg aktivnosti na lieu mjesta i metoda kojom se provode ovise o nizu Cimbenika.

Ukoliko se zadovolje gore navedeni kriteriji, rezultati se rada mogu mjeriti prerna objektivnim pokazateljima kako pokazuje slika 9. Odluke zakonodavnih i nadzomih tijela cesto upravjanje politicki motivirane.

Postojanje arbitraza u konacnici povecava sustavni rizik. Prebijanje trzisnih rizika tijekom postupka racunovodstvene konsolidacije moze rezultirati u nepreciznoj poziciji izlozenosti riziku. Koja se updavljanje izobrazbe nudi zaposlenicima?