BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiële regels Wft) and.

Author: Tukus Akinoll
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 16 May 2015
Pages: 348
PDF File Size: 9.23 Mb
ePub File Size: 13.39 Mb
ISBN: 535-7-22632-555-8
Downloads: 33399
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akimi

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Gelet op de artikelen 3: Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a. Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij besluut nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Consultation on the Decree implementing PSD2 | Financial services: Regulation tomorrow

De Minister van Veiligheid en Justitie, G. Het onderhavige besluit strekt tot aanpassing van de regels voor het berekenen van de solvabiliteitspositie van verzekeraars met beperkte risico-omvang en de daarbij van reegels zijnde overgangstermijnen. Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek prudentilee de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten.

De risicomarge moet worden opgeteld bij de beste schatting van de toekomstige verplichtingen om tot de waarde van de technische voorzieningen te komen artikel 77, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II.

Vanwege het ontvangen commentaar is prudentuele nader te bezien of de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van prudenfiele. De richtlijn is op deze verzekeraars niet van toepassing en dus ook niet op hen getest. Om die reden werd besloten dat natura-uitvaartverzekeraars gedurende het eerste jaar waarin de richtlijn van brsluit is, de risicomarge als onderdeel van de technische voorzieningen nog mogen berekenen volgens de voor geldende methodiek ter berekening van in het kader van de toereikendheidstoets in acht te nemen passende onzekerheidsmarges zie artikeleerste lid, van het Bpr zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II, en artikel 3: Onderzocht is hoe de berekening van de risicomarge volgens de richtlijnmethodiek voor natura-uitvaartverzekeraars in de praktijk zou uitvallen, en in hoeverre dit aanleiding geeft een aangepaste berekeningsmethodiek voor te schrijven.

Daarbij is overwogen dat de hoogte van de kapitaalseisen van de richtlijn zijn gebaseerd op grote gediversifieerde verzekeraars en niet op die verzekeraars die te klein zijn om onder de reikwijdte van de richtlijn te vallen of alleen producten voeren die niet onder de richtlijn vallen.

Deze natura-uitvaartverzekeraars hebben vanwege hun bedrijfsmodel uitzonderlijke lange verplichtingen waarop het solvabiliteit II prudentieke niet is afgestemd.

Het is daarom te rechtvaardigen om bij de berekening van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a, van het Bpr af te wijken van het solvabiliteit II kader.

Voorts wordt voor deze verzekeraars rekening gehouden met de afwijkende cijfers voor verval afkoopschok en worden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang de overgangstermijnen aangepast. De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige maatregelen gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.

De risicomarge wordt berekend overeenkomstig titel I, hoofdstuk III, afdeling 3, onderafdeling 4, van de verordening solvabiliteit II. Als gevolg van de lange termijnverplichtingen van deze verzekeraars zal deze aanpassing een verlichting betekenen leidt voor hen gemiddeld tot een verhoging van de solvabiliteitratio met circa 15 procentpunten, een en ander echter afhankelijk van de specifieke situatie.

  ENE KB926QF PDF

Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, van de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang. Dit betekent dat ook de ondermodule vervalrisico van toepassing is. Het vervalrisico is toegesneden op reguliere levensverzekeraars.

Inhoudsopgave

Natura-uitvaartverzekeraars ervaren in de praktijk een lager verval. Natura-uitvaartverzekeraars kennen nog geen afkoopregeling waardoor er voor de polishouder om die reden geen aanleiding is de polis te royeren.

Wel komt staking zonder afkoop voor. Gezien het voorgaande kan het massaal-vervalscenario voor deze verzekeraars op een lager niveau worden gesteld: Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid van de verzekeringsproducten geldt deze maatregel ook voor levensverzekeraars met een beperkte risico-omvang die nagenoeg uitsluitend uitkeringen bij overlijden verzekeren ter grootte van de gemiddelde kosten van een uitvaart.

Deze aanpassing levert zowel pruventiele verlaging van de hoogte van de risicomarge en daarmee lagere technische voorzieningen en een hoger eigen vermogen op als een verlaging van het solvabiliteitskapitaalvereiste SKV. Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

Voor deze laatste verzekeraars is een aantal zogenoemde Quantative Impact Studies QIS gedaan voordat de richtlijn in werking trad. Hierdoor werd onder andere inzicht verkregen in hoe de aanwezige en de vereiste solvabiliteit reageren op de bedrijfsvoering en het gekozen bfsluit daarin. Door in dit beleid aanpassingen aan te brengen, kan een verbetering van de solvabiliteitspositie worden bereikt.

Daarom wordt verzekeraars met beperkte risico-omvang die nog niet kunnen voldoen aan de solvabiliteits eisen een extra termijn gegund om alsnog aan die eisen te gaan voldoen. Aangezien de richtlijn niet op hen van toepassing is, is het mogelijk de overgangstermijnen voor deze categorie verzekeraars onafhankelijk van de richtlijn vast te stellen. De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten.

De berekeningen op zich veranderen niet voor de hier bedoelde verzekeraars, maar zij mogen bijvoorbeeld andere percentages gebruiken. In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en besluig natura-uitvaartverzekeraars. Het Verbond is voorstander van de voorgestelde wijzigingen en verwacht dat deze een positief effect zullen hebben op de solvabiliteitspositie van de betrokken verzekeraars.

prudenttiele Het Verbond bepleit vergelijkbare aanpassingen in de richtlijn solvabiliteit II, in het belang van een gelijk speelveld. Ook het AG verwacht dat de problemen die zouden ontstaan als gevolg van de hoogte van de risicomarge bij toepassing van de Solvency II-eisen, door het besluit worden gemitigeerd. Het AG kan zich erin vinden dat voor een pragmatische oplossing is gekozen. Het wijst er wel op dat nu een ongelijk speelveld ontstaat tussen Solvency II-verzekeraars en verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime vallen.

Consultation on controlled remuneration policy – Lexology

Daarvoor is nader onderzoek nodig ten behoeve van de Solvency II-reparatiewetgeving inaldus het AG. Zoals het AG terecht opmerkt, is sprake van een pragmatische oplossing voor die verzekeraars die buiten scope van Solvency II vallen. Hierbij vraagt de Europese Commissie ook technisch advies over de risicomarge met specifieke aandacht voor de berekeningsmethode en de vooronderstellingen zoals de cost of capital rate.

Dit onderwerp wordt derhalve meegenomen in de door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van de solvabiliteitsvereisten onder Solvency II in Dit doet evenwel niet af aan de noodzaak reeds nu maatregelen te treffen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang.

De beide natura-uitvaartverzekeraars die op de consultatie hebben gereageerd, kunnen zich vinden in de voorgestelde versoepelingen. Een van hen zou ook op het gebied van de rapportages versoepelingen willen zien.

  KOMPOS TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT PDF

De andere natura-uitvaartverzekeraar pleit ebsluit een grotere verlaging van het massale vervalrisico en van het kapitaalkostenpercentage, en voor een grotere verlenging van de overgangstermijn.

Aanpassingen refels het gebied van de rapportages vallen buiten het kader van dit besluit. Het streven blijft overigens gericht op het zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten die met die rapportages samenhangen.

Aan de wens tot verdere versoepelingen is niet tegemoet gekomen.

De maatregelen in dit besluit zorgen er in voldoende mate voor dat de berekening van de solvabiliteitspositie van de betrokken verzekeraars beter aansluit op de aard en omvang van deze verzekeraars. De verlengde overgangstermijn stelt hen bovendien in staat hun solvabiliteit voor zover nodig tijdig in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen.

The Netherlands (and EU regulation)

Hesluit invoeging van artikel 70a van het Bpr bewerkstelligt dat verzekeraars met beperkte risico-omvang waarop artikel ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van overeenkomstige toepassing is, een extra termijn van vijf jaar beslkit om te voldoen aan de SKV. De overgangstermijn bedraagt daardoor in zijn totaliteit zeven jaar. Deze verzekeraars hebben hierdoor bijvoorbeeld meer tijd eegels die risicomitigerende maatregelen te nemen die passen in het nieuwe toezichtkader.

Omdat de natura-uitvaartverzekeraars in de risicomarge volgens de oude methodiek berekenen en over boekjaar de gewijzigde methodiek gaan toepassen, zullen deze verzekeraars in wanneer zij hun ebsluit over boekjaar bij DNB indienen, DNB voor het eerst informeren over hun SKV volgens deze nieuwe methodiek. Voor verzekeraars die wel aan die eis voldoen, zullen de overgangsmaatregelen niet gelden.

Hierdoor is er gelegenheid om de berekeningsmethodiek van de richtlijn aan te passen aan de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Snelzoeken Beslukt kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb prudentjele.

U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. A Aan artikel 49b wordt een lid toegevoegd, luidende: B Aan artikel 66 worden twee leden toegevoegd, luidende: C Aan paragraaf D Artikelderde lid, komt te luiden: Wassenaar, 27 oktober Willem-Alexander. Maatregel Onderhavig besluit Bpr Minimum kapitaalvereiste: Verval Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, van de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Overgangstermijnen Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben prudentieke tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

Rfgels lasten De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten.

Consultatie In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars.

C De invoeging van artikel 70a van het Bpr bewerkstelligt dat verzekeraars met beperkte besluih waarop artikel ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van overeenkomstige toepassing is, een extra termijn van vijf jaar krijgen om te voldoen aan de SKV. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Artikel I, onderdeel A. Artikel I, onderdeel B. Artikel I, onderdeel C. Artikel I, onderdeel D.